Obec Bystrička › oficiálna stránka obce

Obec Bystrička - znak obce   slovenská verzia english version
Obec Bystrička - oficiálna stránka obce  
 
 
pondelok, 21. október 2019

zverejnené zmluvy

V tejto sekcii stránky sa nachádzajú zmluvy uzatvorené obecným úradom od 01.01.2011.

zverejnenie zmlúv obecného úradu

súbor PDF  Dodatok č. 10/2016 - doprava vo verejnom záujme - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - detaily

súbor PDF  Zmluva o prevádzke miestneho systému SZ - detaily

súbor PDF  Zmluva o podpore pri organizovaní SZ - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - detaily

súbor PDF  Zmluva o pripojení zariadenia do sústavy - detaily

súbor PDF  Zmluva o pripojení zariadenia do sústavy - detaily

súbor PDF  Zmluva o pripojení zariadenia do sústavy - detaily

súbor PDF  Zmluva o pripojení zariadenia do sústavy - detaily

súbor PDF  Zmluva o pripojení zariadenia do sústavy - detaily

súbor PDF  NZ č. I/105D - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytovaní služieb - webstránka - detaily

súbor PDF  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí odbornej praxe - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Dohoda o vysporiadaní vlastníckeho práva - detaily

súbor PDF  Licencia za používanie zvukových záznamov v rozhlase - detaily

súbor PDF  NZ č. I/7A - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  Zmluva o spolupráci - detaily

súbor PDF  Rámcová kúpna zmluva č. 1/2016/MŠ - potraviny - detaily

súbor PDF  Zmluva o nájme nebytových priestorov - detaily

súbor PDF  Dodatok k Zmluve o poskytovaní VS č. 2029938555 - detaily

súbor PDF  Dodatok k Zmluve o poskytovaní VS č. A7236647 - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytovaní VS č. 031461 - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke podperných bodov - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o nájme obecného pozemku - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o nájme obecného pozemku - detaily

súbor PDF  Vykonávacia zmluva k rámcovej dohode - detaily

súbor PDF  Zmluva o pripojení – IS DCOM - detaily

súbor PDF  Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu - detaily

súbor PDF  Zmluva o nájme nebytových priestorov - detaily

súbor PDF  Dohoda č. 15/23/010/24 - pomoc v hmotnej núdzi - detaily

súbor PDF  Dohoda o ukončení zmluvy o nájme - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku - detaily

súbor PDF  Zmluva o dielo - budovanie a modernizácia VO - detaily

súbor PDF  Zmluva o dielo - svetelno-technické meranie - detaily

súbor PDF  Zmluva o termínovanom úvere č. 1505/2015/UZ - detaily

súbor PDF  Zmluva o termínovanom úvere č. 1507/2015/UZ - detaily

súbor PDF  Dohoda o práve k blankozmenke č. 2196/2015/D - detaily

súbor PDF  Dohoda o práve k blankozmenke č. 2197/2015/D - detaily

súbor PDF  Zmluva o bežnom účte - detaily

súbor PDF  NZ č. II/27A - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  Kúpna zmluva – čerpadlo - detaily

súbor PDF  Dohoda o spolupráci - zverejňovanie oznámení - detaily

súbor PDF  Zmluva o výpožičke podperných bodov - detaily

súbor PDF  Zmluva o dielo - VO: Obnova ZŠ v obci Bystrička - detaily

súbor PDF  Darovacia zmluva - MŠ - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov - detaily

súbor PDF  Svetelno-technická štúdia rekonštrukcie VO - detaily

súbor PDF  Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu - detaily

súbor PDF  NZ č. II/170 - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere nebezpečného odpadu - detaily

súbor PDF  Zmluva o obstaraní veci - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o dielo – PHSR obce na obdobie 2015-2021 - detaily

súbor PDF  Dohoda o finančnom vyrovnaní č. 1/2015 - detaily

súbor PDF  Zmluva o pripojení – IS DCOM - detaily

súbor PDF  Zmluva o spolupráci - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 09/2015 (Z č. 010/DOOMT/A/2007 – MHD) - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 08/2014 (Z č. 010/DOOMT/A/2007 – MHD) - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o nájme nebytových priestorov - detaily

súbor PDF  NZ č. I/48B - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  Dohoda č. 02/2014-MT - aktivačné práce - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu - detaily

súbor PDF  NZ č. II/358C - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. I/251A + I/251B - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytovaní VS č. 2028948848 - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytovaní VS č. 2028858322 - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytovaní VS č. 2030393246 - detaily

súbor PDF  Kúpna zmluva – Školský mliečny program - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o dodávke plynu - detaily

súbor PDF  Dohoda o realizácii aktivačných prác - detaily

súbor PDF  Zámenná zmluva - pozemky - detaily

súbor PDF  Poistná zmluva – vybavenie MŠ - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania - detaily

súbor PDF  Zmluva o dielo – výrub a predaj stromov - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - detaily

súbor PDF  Dohoda č. 02/XX/2014/§54/MT - zamestnanosť - detaily

súbor PDF  Zmluva o nájme nebytových priestorov - detaily

súbor PDF  Zmluva o účasti na projekte - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme pôdy - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme vleku - detaily

súbor PDF  NZ č. I/40A - urnové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. II/333 - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. II/332 - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. II/331 - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  Dodatok k ZoD - ÚP obce (zmeny a doplnky č. 2) - detaily

súbor PDF  Zmluva o zbere a preprave bio odpadu - detaily

súbor PDF  Dohoda o urovnaní - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytovaní stravovania - detaily

súbor PDF  Zmluva o dielo - oprava komunikácií - detaily

súbor PDF  Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu - detaily

súbor PDF  Zámenná zmluva - pozemky - detaily

súbor PDF  Darovacia zmluva - MŠ - detaily

súbor PDF  Darovacia zmluva - MŠ - detaily

súbor PDF  Vykonávacia zmluva k rámcovej dohode - detaily

súbor PDF  Zmluva o dielo - ÚP obce (zmeny a doplnky č. 2) - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o činnosti odborného lesného hospodára - detaily

súbor PDF  Nájomná zmluva - tepovač - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR - detaily

súbor PDF  Dohoda č. 01/§50j/NS/2013/MT/NP - zamestnanosť - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytovaní služieb OH – ZBERNÝ DVOR - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Nájomná zmluva č. 02/2013 - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  NZ č. 021/2013 - prenájom pozemku - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí dotácie - detaily

súbor PDF  NZ č. I/128 - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. I/127 - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 07/2013 - doprava vo verejnom záujme - detaily

súbor PDF  Zmluva o spolupráci - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 1 k Zmluve 20958/26110130083 - detaily

súbor PDF  Kúpna zmluva (vozidlo pre DHZ) - detaily

súbor PDF  NZ č. II/188 + II/189 + II/190 - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  Dohoda o finančnom vyrovnaní č. 1/2013 - detaily

súbor PDF  Dohoda č. 01/XX/2013/§54/MT - zamestnanosť - detaily

súbor PDF  Nájomná zmluva č. 01/2013 - detaily

súbor PDF  NZ č. IV/20 - urnové miesto - detaily

súbor PDF  Nájomná zmluva č. 11/2012 - detaily

súbor PDF  NZ č. I/30 - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. I/28 + I/29 - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  NZ č. I/133 + I/134 - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  Zmluva o prenájme voľných pozemkov - detaily

súbor PDF  NZ č. II/138C - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. I/104A - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. I/195 + I/196 - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  NZ č. I/142 + I/143 - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytovaní VS č. 9905344462 - detaily

súbor PDF  Dodatok k Zmluve o poskytovaní VS č. 0239089 - detaily

súbor PDF  Dodatok k Zmluve o poskytovaní VS č. 0239089 - detaily

súbor PDF  Dodatok k Zmluve o poskytovaní VS č. 0239089 - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. ZA00514 - detaily

súbor PDF  NZ č. II/320 + II/321 - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  Kúpna zmluva (mraznička pre DHZ) - detaily

súbor PDF  Zmluva o nájme nebytových priestorov - detaily

súbor PDF  Zmluva o sprostredkovaní - detaily

súbor PDF  Zmluva o nájme pozemku (KN – C číslo 607/1) - detaily

súbor PDF  Zmluva o reklame č. 338/2012/OO - detaily

súbor PDF  Nájomná zmluva č. 06/2012 - detaily

súbor PDF  Nájomná zmluva č. 10/2012 - detaily

súbor PDF  Nájomná zmluva č. 03/2012 - detaily

súbor PDF  Nájomná zmluva č. 05/2012 - detaily

súbor PDF  Nájomná zmluva č. 04/2012 - detaily

súbor PDF  Nájomná zmluva č. 08/2012 - detaily

súbor PDF  Nájomná zmluva č. 09/2012 - detaily

súbor PDF  Zmluva o nájme nebytových priestorov - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - detaily

súbor PDF  Dohoda č. 212/§ 51/2012/B/MT - absolventská prax - detaily

súbor PDF  Vykonávacia zmluva k rámcovej dohode - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 1 k NZ č. I/180A - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. I/229A + I/229B - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  NZ č. II/42 a II/43 - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  NZ č. I/181A - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. I/256A - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. II/40 + II/41 - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  NZ č. I/174 a I/175 - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  NZ č. I/226C - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. 02/2012 - obecný pozemok - detaily

súbor PDF  NZ č. II/310A a II/310B - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  NZ č. I/140 - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 1 k dohode č. 47/§ 51/2012/B/MT - detaily

súbor PDF  Dohoda č. 47/§ 51/2012/B/MT - absolventská prax - detaily

súbor PDF  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - detaily

súbor PDF  Zmluva o spolupráci pri VO - detaily

súbor PDF  NZ č. 01/2012 - obecný pozemok - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 1 k NZ č. II/106A - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. I/230A - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. I/105C - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. II/369 - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. I/89 a I/90 - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  Zmluva o zriadení vecného bremena in rem - detaily

súbor PDF  Zmluva o dielo - zimná údržba v obci - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 1 k NZ č. I/230C - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  Zmluva o pôžičke peňazí - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 1 k NZ č. I/279 - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. I/53 - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. I/289 a I/290 - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  NZ č. I/172A a I/172B - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  NZ č. I/172C - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. I/175A a I/175B - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  NZ č. I/3 - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. I/0 a I/0A - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  NZ č. I/104A - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 1 k NZ č. I/25 - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 1 k NZ č. I/279B - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 1 k NZ č. II/191A - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 1 k NZ č. II/245 a II/246 - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  NZ č. II/38 a II/39 - hrobové miesta - detaily

súbor PDF  Zmluva o nájme obecného majetku (športoviská) - detaily

súbor PDF  Dohoda č. 02/§ 52/2011/NP V-2 - aktivačné práce - detaily

súbor PDF  NZ č. IV/4 - urnové miesto - detaily

súbor PDF  NZ č. I/192 - hrobové miesto - detaily

súbor PDF  Dodatok č. 1 k NZ č. I/286 - hrobové miesto - detaily

zverejnenie zmlúv pre iné subjekty

Obecný úrad Sklabiňa

súbor PDF  Dohoda o urovnaní vlastníckych práv

dátum zverejnenia: 22.10.2013

Obecný úrad Ratkovo

súbor PDF  Vykonávacia zmluva k rámcovej dohode (komunálne služby)

dátum zverejnenia: 31.08.2012

Pre prácu s dokumentmi vo formáte PDF je potrebné, aby ste mali v svojom počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

informácie
zahraničné vzťahy
vyhľadávanie


používame Google

služba DigiRozhlas

predpoveď počasia

počet návštev
[CNW:Counter]

aktualizované: 01.01.1970 01:00 správca stránky