Obec Bystrička › samospráva › obecné zastupiteľstvo

Obec Bystrička - znak obce   slovenská verzia english version
Obec Bystrička - oficiálna stránka obce  
 
 
pondelok, 21. október 2019

obecné zastupiteľstvo

zloženie obecného zastupiteľstva

 • Viera Zimeľová (od 19.10.2015)
 • Ing. Rastislav Košút
 • Oto Rajniak
 • Ing. Ľubomír Glejtek
 • Viliam Lučanský
 • Ing. Martin Matula
 • Ing. Igor Malko

Rastislav Bízik (do 19.10.2015 (vzdanie sa mandátu na vlastnú žiadosť))

poslanecké obvody a kontaktné údaje

poslanec OZ popisné čísla telefón e-mail
Viera Zimeľová 1 - 72 nie
Ing. Ľubomír Glejtek 73 - 151 0903 514 362 áno
Ing. Rastislav Košút 152 - 219 0907 338 876 áno
Ing. Igor Malko 220 - 295 0915 463 440 áno
Ing. Martin Matula 296 - 359 nie
Viliam Lučanský 360 - 420 0907 559 652 nie
Oto Rajniak 421 - 840 0905 920 941 áno

Pre účely komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty majú označení poslanci zriadenú schránku v tvare meno.priezvisko bez diakritiky s doplnkom @bystricka.sk.

právomoci obecného zastupiteľstva

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 • uznášať sa na nariadeniach
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

súvisiace informácie

aktuálne

web zloženie jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva

pdf rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

pdf dochádzka na zasadnutia OZ v roku 2015

historické

pdf obecné zastupiteľstvo v období 2010 - 2014

pdf obecné zastupiteľstvo v období 2006 - 2010

pdf obecné zastupiteľstvo v období 2002 - 2006

pdf dochádzka na zasadnutia OZ v roku 2014

pdf dochádzka na zasadnutia OZ v roku 2013

pdf dochádzka na zasadnutia OZ v roku 2012

pdf dochádzka na zasadnutia OZ v roku 2011

web Voľby do orgánov samospráv obcí 2014

web Voľby do orgánov samospráv obcí 2010

web Voľby do orgánov samospráv obcí 2006

informácie
zahraničné vzťahy
vyhľadávanie


používame Google

služba DigiRozhlas

predpoveď počasia

počet návštev
[CNW:Counter]

aktualizované: 01.01.1970 01:00 správca stránky